Produkty » Załóż konto

Zakładanie konta IBA

Procedura uzyskania pełnego dostępu do produktu IBA składa się z kilku kroków:
 1. Wypełnienie formularza, który znajduje się poniżej. Pola oznaczone * są obowiązkowe.

 2. Konto zostaje natychmiast uruchomione i rozpoczyna się bezpłatny 7 dniowy okres próbny. Na podany w formularzu adres e-mail wysyłane są wygenerowane hasło oraz dodatkowe informacje.

Formularz zamówienia
Dane konta
* Login:
* Adres e-mail:
* Adres witryny:
 
Dane bilingowe
* Rodzaj podmiotu:
* Nazwa podmiotu:
* NIP:
* Adres:
* Kod pocztowy i miejscowość:
Telefon:
* Imię i nazwisko:
(przedstawiciela)
 
Adres korespondencyjny (wypełnij jeśli inny niż bilingowy)
Adres:
Kod pocztowy i miejscowość:
 
Dodatkowe informacje
Skąd o nas wiesz:
Dodatkowe dane i uwagi:
 
Regulamin

Regulamin korzystania z Internetowych Badań Ankietowych - IBA

I. Zasady ogólne
 1. Definicje pojęć i terminologia
  • IBA - nternetowe Badania Ankietowe są produktem informatycznym służącym do przeprowadzania badań ankietowych realizowanych poprzez losowe wyświetlanie ankiet w trakcie przeglądania serwisów internetowych przez potencjalnych respondentów
  • Usługodawca - firma Inteuron s.c. Piotr Wojnarowicz i Jerzy Legut z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bzowej 22/1 udostępniająca produkt Xeuron DS+
  • Usługobiorca - zleceniodawca, który wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej Usługodawcy oraz uzyskał dostęp do Interfejsu
  • Skrypt - program napisany w języku JavaScript umieszczany w kodzie strony witryny i umożliwiający zbieranie danych na temat ruchu internautów na witrynie
  • System Inteuron - oprogramowanie monitorujące witryny internetowe oraz sieć serwerów przetwarzających i przechowujących zebrane dane
  • Interfejs - panel użytkownika Systemu Inteuron dostępny po zalogowaniu się na stronie Usługodawcy służący do zarządzania systemem IBA
  • Witryna internetowa - zbiór podstron tworzących serwis internetowy należący do Usługobiorcy i podłączony do Systemu Inteuron poprzez umieszczenie skryptów w kodzie podstron
  • Okno serwisowe - okres czasu występujący w godzinach 22:00 - 6:00 w każdą noc z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę
  • Okres próbny - 7 dniowy okres, w którym Usługodawca udostępnia możliwość bezpłatnego przetestowania systemu IBA
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z produktu IBA
 3. Szczegółowy opis tego produktu znajduje się na witrynie internetowej Usługodawcy oraz jest dostępny w dokumentacji technicznej produktu.
 4. Usługodawca na życzenie Usługobiorcy może dostosować parametry produktu IBA do indywidualnych potrzeb Usługobiorcy.
 5. Usługobiorca podejmując decyzję o korzystaniu z produktu IBA oświadcza, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, przy czym zobowiązuje się do informowania Usługobiorcy o takich zmianach pocztą elektroniczną. Nowy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na witrynie Usługodawcy.
II. Metodologia badań
 1. Realizację Internetowych Badań Ankietowych umożliwiają skrypty umieszczone w kodzie podstron witryny, na której wyświetlane są ankiety losowo wybranym użytkownikom. Dane z wypełnionych ankiet zbierane są na serwerach Usługodawcy.
 2. Zbierane dane są następnie przetwarzane na serwerach i przechowywane w archiwach.
 3. Przetworzone dane są udostępniane upoważnionym osobom za pomocą interfejsu, który jest dostępny na stronie Usługodawcy.
 4. Gromadzone dane nie podlegają ustawie o ochronie danych osobowych.
III. Procedura zamawiania usługi
 1. Po dokonaniu rejestracji Usługodawca udostępnia Usługobiorcy login i hasło dające dostęp do Interfejsu, który pozwala na bezpłatne korzystanie z systemu IBA w wersji testowej. Parametry produktu IBA w wersji testowej opublikowane są na witrynie Usługodawcy.
 2. Usługobiorca decydujący się na zamówienie płatnej wersji produktu IBA, wypełnia udostępniony w Interfejsie formularz zamówienia podając wybrane przez siebie parametry produktu.
 3. Po wypełnieniu formularza zamówienia Usługodawca wyśle Usługobiorcy na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail, fakturę pro forma z naliczoną kwotą odpowiadającą parametrom zamówionej usługi
 4. Usługobiorca podejmuje ostateczną decyzję o zamówieniu pełnej wersji produktu IBA poprzez dokonanie wpłaty na konto Usługodawcy kwoty uwidocznionej na fakturze pro forma w terminie 14 dni od czasu jej wystawienia. Za datę dokonania zapłaty faktury pro forma uważa się datę wpłynięcia należności na konto Usługodawcy. W ciągu 7 dni od dokonania zapłaty Usługodawca wystawi i wyśle Usługobiorcy fakturę VAT. Po dokonaniu takiej wpłaty Usługodawca zobowiązuje się udostępnić Usługobiorcy pełną wersję produktu IBA nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili wpłynięcia środków finansowych na konto Usługodawcy.
IV. Prawa i obowiązki Usługobiorcy
 1. Usługobiorca ma prawo do bezpłatnego przetestowania produktu IBA w okresie 7 dni od momentu dokonania rejestracji. Usługobiorca ma prawo tylko do jednokrotnego korzystania z wersji testowej.
 2. Usługobiorca jest zobowiązany do podania w formularzu elektronicznym danych zgodnych z prawdą.
 3. Usługobiorca jest właścicielem wszelkich danych zebranych w wyniku zrealizowanych badań ankietowych przez System Inteuron.
 4. Usługobiorca ma prawo do bezpłatnej pomocy, którą może uzyskać wysyłając swoje zapytania pod adres poczty elektronicznej pomoc@inteuron.pl . Ponadto otrzymuje również dostęp do dokumentacji technicznej Inteuronu on-line.
 5. Usługobiorca dokonuje we własnym zakresie wszelkie czynności instalacyjne i administracyjne wykorzystując do tego celu interfejs udostępniony na witrynie Usługodawcy.
V. Prawa i obowiązki Usługodawcy
 1. Usługodawca będzie świadczył swoje usługi z największą starannością oraz w pełnym zakresie przewidzianym dla produktu IBA
 2. Usługodawca zobowiązuje się, bez zbędnej zwłoki, usuwać wszelkie awarie w Systemie Inteuron, które uniemożliwiają korzystanie z produktu IBA.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Jakiekolwiek szkody i problemy techniczne spowodowane korzystaniem z produktu IBA niezgodnie z zaleceniami umieszczonymi w dokumentacji technicznej.
  2. Wykorzystanie informacji pochodzących z wyników uzyskanych przy pomocy systemu IBA.
  3. Następstwa wywołane uzyskaniem przez osoby trzecie dostępu do interfejsu udostępnionego Usługobiorcy.
  4. Przerwy w funkcjonowaniu Systemu Inteuron zaistniałe z przyczyn wyższych, niezależnych od Usługodawcy.
 4. Usługodawca ma prawo podejmować w czasie trwania okna serwisowego działania mające na celu wykonanie niezbędnych prac technicznych mogących skutkować brakiem dostępu do interfejsu.
 5. Usługodawca ma prawo do zaprzestania świadczenia usługi oraz zablokowania dostępu do interfejsu produktu IBA w następujących przypadkach:
  1. Nieuregulowania płatności za fakturę pro forma w terminie uwidocznionym na fakturze.
  2. Używania przez Usługobiorcę skryptów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
  3. Podania nieprawdziwych danych w formularzu elektronicznym.
  4. Podjęciu działań niezgodnych z niniejszym regulaminem.
VI. Poufność
 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji Usługi w celu wystawienia dowodów księgowych oraz świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 2. Dane zebrane przez produkt IBA nie będą ujawniane przez Usługodawcę osobom trzecim.
 3. Ograniczenia dotyczące ujawniania informacji określonych w rozdziale VI p. 1 nie obowiązują w sytuacji, gdy wymaga tego prawo polskie, orzeczenie sądu, decyzja właściwego organu państwowego lub jeśli informacje te zostaną upowszechnione w wyniku okoliczności nie naruszających postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Usługodawca ma prawo umieszczenia nazwy firmy Usługobiorcy oraz adresu jego witryny internetowej na swojej liście referencyjnej, jeśli Usługobiorca nie zgłosi swojego sprzeciwu w tej kwestii.
VII. Opłaty
 1. Korzystanie z pełnej wersji produktu IBA jest odpłatne.
 2. Szczegółowy cennik za korzystanie z systemu IBA opublikowany jest na witrynie Usługodawcy
 3. W sytuacji opisanej w rozdziale I p. 4 opłata zostanie ustalona w wyniku indywidualnych negocjacji pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą
VIII. Przepisy końcowe
 1. Prawo własności oraz prawa autorskie dotyczące Systemu Inteuron stanowią wyłączną własność Usługodawcy i żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie mogą spowodować przeniesienia tych praw na Usługobiorcę.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
*