Produkty » Załóż konto

Zakładanie konta Xeuron FREE

Procedura uzyskania pełnego dostępu do produktu Xeuron FREE składa się z kilku kroków:
 1. Wypełnienie formularza, który znajduje się poniżej. Pola oznaczone * są obowiązkowe.

 2. Konto zostaje natychmiast uruchomione i rozpoczyna się bezpłatny 14 dniowy okres próbny. Na podany w formularzu adres e-mail wysyłane są wygenerowane hasło oraz dodatkowe informacje.

Formularz zamówienia
Dane konta
* Login:
* Adres e-mail:
* Adres witryny:
 
Dodatkowe informacje
Skąd o nas wiesz:
Dodatkowe dane i uwagi:
 
Regulamin

Regulamin korzystania z produktu Xeuron FREE

I. Zasady ogólne
 1. 1.Definicje pojęć i terminologia
  • Xeuron FREE - bezpłatny produkt będący usługą o charakterze informatycznym polegającą na zbieraniu, przetwarzaniu oraz udostępnianiu informacji na temat ruchu internautów na witrynach internetowych
  • Usługodawca - firma Inteuron s.c. Piotr Wojnarowicz i Jerzy Legut z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bzowej 22/1 udostępniająca produkt Xeuron FREE
  • Usługobiorca - zleceniodawca, który wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej Usługodawcy, zamówił usługę korzystania z produktu Xeuron FREE
  • Skrypt - program napisany w języku JavaScript umieszczany w kodzie strony witryny i umożliwiający zbieranie danych na temat ruchu internautów na witrynie
  • System Inteuron - oprogramowanie monitorujące witryny internetowe oraz sieć serwerów przetwarzających i przechowujących zebrane dane
  • Interfejs - panel użytkownika Systemu Inteuron dostępny po zalogowaniu się na stronie Usługodawcy służący do zarządzania oraz prezentacji i analizy zebranych danych
  • Witryna internetowa - zbiór podstron tworzących serwis internetowy należący do Usługobiorcy i podłączony do Systemu Inteuron poprzez umieszczenie skryptów w kodzie podstron
  • Odsłona - jednokrotne wyświetlenie przez przeglądarkę podstrony, która została objęta monitoringiem przez Xeuron FREE
  • Okno serwisowe - okres czasu występujący w godzinach 22:00 - 6:00 w każdą noc z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę
  • Logo - kod do pobrania z interfejsu służący do prezentacji logotypu Inteuron na witrynie Usługobiorcy
  • Okres próbny - 14 dniowy okres, w którym Usługodawca udostępnia możliwość korzystania z analiz i zestawień generowanych przez Xeuron FREE bez obowiązku umieszczania Loga na stronie głównej witryny
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z produktu Xeuron FREE . Szczegółowy opis tego produktu znajduje się na witrynie internetowej Usługodawcy oraz jest dostępny w dokumentacji technicznej produktu.
 3. Korzystanie z produktu Xeuron FREE jest bezpłatne, pod warunkiem, że w żadnym miesiącu liczba odsłon na monitorowanej witrynie nie przekroczy 20 000. W przypadku, gdy ta liczba zostanie przekroczona, Usługodawca zaproponuje Usługobiorcy skorzystanie z płatnego produktu.
 4. Usługobiorca podejmując decyzję o korzystaniu z produktu Xeuron FREE oświadcza, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Nowy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na witrynie Usługodawcy.
II. Metodologia badań
 1. Badanie ruchu internautów realizowane przez Xeuron FREE umożliwiają skrypty umieszczone w kodzie podstron monitorowanej witryny. Skrypty te umieszczone są na każdej monitorowanej podstronie. Dokonywane przez internautów kolejne odsłony tych podstron są rejestrowane, a zebrane dane są wysyłane na serwery Usługodawcy.
 2. Zbierane dane są następnie co kilkanaście minut przetwarzane na serwerach i przechowywane w archiwach
 3. Przetworzone dane są udostępniane upoważnionym osobom za pomocą interfejsu, który jest dostępny na stronie Usługodawcy.
 4. Gromadzone dane nie podlegają ustawie o ochronie danych osobowych.
III. Procedura zamawiania usługi
 1. Złożenie zamówienia na korzystanie z produktu Xeuron FREE odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego na witrynie Usługodawcy.
 2. Po wypełnieniu formularza Usługodawca udostępnia Usługobiorcy login i hasło dające dostęp do interfejsu.
 3. Od chwili wypełnienia formularza Usługobiorca może korzystać z produktu Xeuron FREE w czasie okresu próbnego.
IV. Prawa i obowiązki Usługobiorcy
 1. Usługobiorca zobowiązuje się do umieszczenia loga na stronie głównej swojej witryny.
 2. W przypadku wykorzystania w publikacjach danych zebranych przez Xeuron FREE, Usługobiorca zobowiązuje się do umieszczenia w nich informacji o źródłach pochodzenia danych.
 3. Usługobiorca jest zobowiązany do podania w formularzu elektronicznym danych zgodnych z prawdą.
 4. Usługobiorca jest właścicielem wszelkich danych zebranych na witrynie Usługobiorcy przez System Inteuron.
 5. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji promocyjnych, informacyjnych i marketingowych o usługach i produktach oferowanych przez Usługodawcę zgodnie z Ustawą z dnia 17.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204)
 6. Usługobiorca ma prawo do bezpłatnej pomocy, którą może uzyskać wysyłając swoje zapytania pod adres poczty elektronicznej free@inteuron.pl . Ponadto otrzymuje również dostęp do dokumentacji technicznej on-line.
 7. Usługobiorca dokonuje we własnym zakresie wszelkie czynności instalacyjne i administracyjne wykorzystując do tego celu interfejs udostępniony na witrynie Usługodawcy.
 8. Usługobiorca ma prawo w każdej chwili do rezygnacji z korzystania z produktu Xeuron FREE poprzez usunięcie skryptów umieszczonych w kodzie witryny.
V. Prawa i obowiązki Usługodawcy
 1. Usługodawca będzie świadczył usługę monitorowania witryny z największą starannością oraz w pełnym zakresie przewidzianym dla produktu Xeuron FREE.
 2. Usługodawca zobowiązuje się, bez zbędnej zwłoki, usuwać wszelkie awarie w Systemie Inteuron, które uniemożliwiają zbieranie, przetwarzanie i prezentowanie danych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Jakiekolwiek szkody i problemy techniczne spowodowane korzystaniem z produktu Xeuron FREE niezgodnie z zaleceniami umieszczonymi w dokumentacji technicznej.
  2. Wykorzystanie informacji pochodzących z analiz prezentowanych przez Xeuron FREE.
  3. Następstwa wywołane uzyskaniem przez osoby trzecie dostępu do interfejsu udostępnionego Usługobiorcy.
  4. Przerwy w funkcjonowaniu Systemu Inteuron zaistniałe z przyczyn wyższych, niezależnych od Usługodawcy.
 4. Usługodawca ma prawo podejmować w czasie trwania okna serwisowego działania mające na celu wykonanie niezbędnych prac technicznych mogących skutkować brakiem dostępu do interfejsu
 5. Usługodawca ma prawo zablokowania dostępu do interfejsu produktu Xeuron FREE w następujących przypadkach:
  1. Usunięcia loga ze strony głównej witryny Usługobiorcy.
  2. Używania przez Usługobiorcę skryptów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
  3. Podania nieprawdziwych danych w formularzu elektronicznym.
  4. Podjęciu działań niezgodnych z niniejszym regulaminem.
 6. Usługodawca ma prawo wykorzystywać dane gromadzone w trakcie badania do celów analiz dotyczących całego Internetu lub jego wybranej części. Takie dane będą zawsze prezentowane w postaci zagregowanej i nie pozwalającej na odtworzenie danych źródłowych
VI. Poufność
 1. Dane na temat ruchu na monitorowanej witrynie internetowej Usługobiorcy z zastrzeżeniem zapisu zwartego w rozdziale V p. 6 bez pisemnej zgody Usługobiorcy nie będą ujawniane przez Usługodawcę osobom trzecim.
 2. Ograniczenia dotyczące ujawniania informacji określonych w rozdziale VI p. 1 nie obowiązują w sytuacji, gdy wymaga tego prawo polskie, orzeczenie sądu, decyzja właściwego organu państwowego lub jeśli informacje te zostaną upowszechnione w wyniku okoliczności nie naruszających postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Usługodawca ma prawo umieszczenia nazwy firmy Usługobiorcy oraz adresu jego witryny internetowej na swojej liście referencyjnej, jeśli Usługobiorca nie zgłosi swojego sprzeciwu w tej kwestii.
VII. Przepisy końcowe
 1. Prawo własności oraz prawa autorskie dotyczące Systemu Inteuron stanowią wyłączna własność Usługodawcy i żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie mogą spowodować przeniesienia tych praw na Usługobiorcę.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
*