Produkty » Załóż konto

Zakładanie konta Xeuron DS

Procedura uzyskania pełnego dostępu do produktu Xeuron DS składa się z kilku kroków:
 1. Wypełnienie formularza, który znajduje się poniżej. Pola oznaczone * są obowiązkowe.

 2. Konto zostaje natychmiast uruchomione i rozpoczyna się bezpłatny 14 dniowy okres próbny. Na podany w formularzu adres e-mail wysyłane są wygenerowane hasło oraz dodatkowe informacje.

Formularz zamówienia
Dane konta
* Login:
* Adres e-mail:
* Adres witryny:
 
Dane bilingowe
* Rodzaj podmiotu:
* Nazwa podmiotu:
* NIP:
* Adres:
* Kod pocztowy i miejscowość:
Telefon:
* Imię i nazwisko:
(przedstawiciela)
 
Adres korespondencyjny (wypełnij jeśli inny niż bilingowy)
Adres:
Kod pocztowy i miejscowość:
 
Dodatkowe informacje
Skąd o nas wiesz:
Dodatkowe dane i uwagi:
 
Regulamin

Regulamin korzystania z produktu Xeuron DS

I. Zasady ogólne
 1. 1.Definicje pojęć i terminologia
  • Xeuron DS - produkt będący usługą o charakterze informatycznym polegającą na zbieraniu, przetwarzaniu oraz udostępnianiu informacji na temat ruchu internautów na witrynach internetowych
  • Usługodawca - firma Inteuron s.c. Piotr Wojnarowicz i Jerzy Legut z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bzowej 22/1 udostępniająca produkt Xeuron DS
  • Usługobiorca - zleceniodawca, który wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej Usługodawcy, zamówił usługę korzystania z produktu Xeuron DS
  • Skrypt - program napisany w języku JavaScript umieszczany w kodzie strony witryny i umożliwiający zbieranie danych na temat ruchu internautów na witrynie
  • System Inteuron - oprogramowanie monitorujące witryny internetowe oraz sieć serwerów przetwarzających i przechowujących zebrane dane
  • Interfejs - panel użytkownika Systemu Inteuron dostępny po zalogowaniu się na stronie Usługodawcy służący do zarządzania oraz prezentacji i analizy zebranych danych
  • Witryna internetowa - zbiór podstron tworzących serwis internetowy należący do Usługobiorcy i podłączony do Systemu Inteuron poprzez umieszczenie skryptów w kodzie podstron
  • Odsłona - jednokrotne wyświetlenie przez przeglądarkę podstrony, która została objęta monitoringiem przez Xeuron DS
  • Pakiet odsłon - 10 000 odsłon
  • Okno serwisowe - okres czasu występujący w godzinach 22:00 - 6:00 w każdą noc z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę
  • Okres próbny - 14 dniowy okres, w którym Inteuron udostępnia możliwość bezpłatnego korzystania z analiz i zestawień generowanych przez Xeuron DS
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z produktu Xeuron DS dla liczby odsłon nie większej niż 1 000 000. Jeśli szacowana liczba odsłon jest większa niż 1 000 000, wtedy zasady oraz warunki korzystania z produktu określa odrębna umowa.
 3. Szczegółowy opis tego produktu znajduje się na witrynie internetowej Usługodawcy oraz jest dostępny w dokumentacji technicznej produktu.
 4. Usługobiorca podejmując decyzję o korzystaniu z produktu Xeuron DS oświadcza, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, przy czym zobowiązuje się do informowania Usługobiorcy o takich zmianach pocztą elektroniczną. Nowy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na witrynie Usługodawcy.
II. Metodologia badań
 1. Badanie ruchu internautów realizowane przez Xeuron DS umożliwiają skrypty umieszczone w kodzie podstron monitorowanej witryny. Skrypty te umieszczone są na każdej monitorowanej podstronie. Dokonywane przez internautów kolejne odsłony tych podstron są rejestrowane, a zebrane dane są wysyłane na serwery Usługodawcy.
 2. Zbierane dane są następnie co kilkanaście minut przetwarzane na serwerach i przechowywane w archiwach.
 3. Przetworzone dane są udostępniane upoważnionym osobom za pomocą interfejsu, który jest dostępny na stronie Usługodawcy.
 4. Gromadzone dane nie podlegają ustawie o ochronie danych osobowych.
III. Procedura zamawiania usługi
 1. Złożenie zamówienia na korzystanie z produktu Xeuron DS odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego na witrynie Usługodawcy.
 2. Po wypełnieniu formularza Usługodawca udostępnia Usługobiorcy login i hasło dające dostęp do Interfejsu.
 3. Od chwili wypełnienia formularza Usługobiorca może bezpłatnie korzystać z produktu Xeuron DS w czasie okresu próbnego.
 4. Usługodawca w ciągu 3 dni od chwili wypełnienia formularza wyśle Usługobiorcy, na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail, fakturę pro forma z 14 dniowym terminem płatności na kwotę 39,90 zł netto. Jest to najniższa miesięczna opłata za korzystanie z produktu Xeuron DS.
 5. Usługobiorca podejmuje decyzję o dalszym korzystaniu z produktu Xeuron DS poprzez wpłacenie na konto Usługodawcy kwoty uwidocznionej na fakturze pro forma w terminie 14 dni od czasu jej wystawienia. Za datę dokonania zapłaty faktury pro forma uważa się datę wpłynięcia należności na konto Usługodawcy. W ciągu 7 dni od dokonania zapłaty Usługodawca wystawi i wyśle Usługobiorcy fakturę VAT.
 6. Jeśli na konto Usługodawcy nie wpłyną w wymaganym terminie należności za wystawioną fakturę pro forma, wtedy Usługodawca zablokuje dostęp do korzystania z produktu Xeuron DS. Odblokowanie tego dostępu będzie możliwe dopiero po wpłaceniu najniższej miesięcznej opłaty na konto Usługodawcy. Odblokowanie dostępu możliwe jest jedynie w ciągu 14 dni od zakończenia okresu próbnego. Po tym czasie nieodblokowane konto zostanie usunięte.
IV. Prawa i obowiązki Usługobiorcy
 1. Usługobiorca ma prawo do bezpłatnego korzystania z produktu Xeuron DS w okresie 14 dni od momentu wypełnienia elektronicznego formularza. Usługobiorca ma prawo tylko do jednokrotnego wykorzystania bezpłatnego okresu próbnego.
 2. Usługobiorca jest zobowiązany do podania w formularzu elektronicznym danych zgodnych z prawdą.
 3. Usługobiorca jest właścicielem wszelkich danych zebranych na witrynie Usługobiorcy przez System Inteuron.
 4. Usługobiorca ma prawo do bezpłatnej pomocy, którą może uzyskać wysyłając swoje zapytania pod adres poczty elektronicznej pomoc@inteuron.pl . Ponadto otrzymuje również dostęp do dokumentacji technicznej Inteuronu on-line.
 5. Usługobiorca dokonuje we własnym zakresie wszelkie czynności instalacyjne i administracyjne wykorzystując do tego celu interfejs udostępniony na witrynie Usługodawcy.
 6. Usługobiorca ma prawo w każdej chwili do rezygnacji z korzystania z produktu Xeuron DS. W takiej sytuacji Usługobiorca poinformuje Usługodawcę o takiej decyzji pocztą elektroniczną. Usługodawca dokona ostatecznego rozliczenia i wyśle Usługobiorcy fakturę VAT.
V. Prawa i obowiązki Usługodawcy
 1. Usługodawca będzie świadczył usługę monitorowania witryny z największą starannością oraz w pełnym zakresie przewidzianym dla produktu Xeuron DS
 2. Usługodawca zobowiązuje się, bez zbędnej zwłoki, usuwać wszelkie awarie w Systemie Inteuron, które uniemożliwiają zbieranie, przetwarzanie i prezentowanie danych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Jakiekolwiek szkody i problemy techniczne spowodowane korzystaniem z produktu Xeuron DS niezgodnie z zaleceniami umieszczonymi w dokumentacji technicznej.
  2. Wykorzystanie informacji pochodzących z analiz prezentowanych przez Xeuron DS.
  3. Następstwa wywołane uzyskaniem przez osoby trzecie dostępu do interfejsu udostępnionego Usługobiorcy.
  4. Przerwy w funkcjonowaniu Systemu Inteuron zaistniałe z przyczyn wyższych, niezależnych od Usługodawcy.
 4. Usługodawca ma prawo podejmować w czasie trwania okna serwisowego działania mające na celu wykonanie niezbędnych prac technicznych mogących skutkować brakiem dostępu do interfejsu.
 5. Usługodawca ma prawo do zaprzestania świadczenia usługi oraz zablokowania dostępu do interfejsu produktu Xeuron DS w następujących przypadkach:
  1. Nie uiszczenia należności za fakturę pro forma przesłaną do Usługobiorcy w okresie próbnym.
  2. Nieuregulowania płatności za fakturę pro forma w terminie uwidocznionym na fakturze.
  3. Używania przez Usługobiorcę skryptów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
  4. Podania nieprawdziwych danych w formularzu elektronicznym.
  5. Podjęciu działań niezgodnych z niniejszym regulaminem.
 6. Usługodawca ma prawo wykorzystywać dane gromadzone w trakcie badania do celów analiz dotyczących całego Internetu lub jego wybranej części. Takie dane będą zawsze prezentowane w postaci zagregowanej i nie pozwalającej na odtworzenie danych źródłowych.
VI. Poufność
 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji Usługi w celu wystawienia dowodów księgowych oraz świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 2. Dane na temat ruchu na monitorowanej witrynie internetowej Usługobiorcy z zastrzeżeniem zapisu zwartego w rozdziale V p. 6 bez pisemnej zgody Usługobiorcy nie będą ujawniane przez Usługodawcę osobom trzecim.
 3. Ograniczenia dotyczące ujawniania informacji określonych w rozdziale VI p. 1 nie obowiązują w sytuacji, gdy wymaga tego prawo polskie, orzeczenie sądu, decyzja właściwego organu państwowego lub jeśli informacje te zostaną upowszechnione w wyniku okoliczności nie naruszających postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Usługodawca ma prawo umieszczenia nazwy firmy Usługobiorcy oraz adresu jego witryny internetowej na swojej liście referencyjnej, jeśli Usługobiorca nie zgłosi swojego sprzeciwu w tej kwestii.
VII. Opłaty
 1. Korzystanie z produktu Xeuron DS jest odpłatne. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 2. W terminie 7 dni od zakończenia każdego okresu rozliczeniowego Usługodawca wysyła e-mailem na adres Usługobiorcy fakturę pro forma z naliczoną kwotą do zapłaty z 7 dniowym terminem płatności. W ciągu 7 dni od dokonania zapłaty Usługodawca wystawi i wyśle Usługobiorcy fakturę VAT. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek Usługodawcy.
 3. Usługobiorca nie płaci żadnego abonamentu, należności są naliczane tylko za wykorzystane pakiety odsłon (10 000 odsłon w pakiecie), przy czym należność za miesiąc użytkowania nie może być niższa niż minimalna opłata w wysokości 39,90 zł netto.
 4. W poniższej tabeli zamieszczony jest szczegółowy cennik dla kont, których działanie jest regulowane przez ten regulamin:
 5. Liczba odsłon - przedziały Cena (netto)
  0 - 1 000 000 3,99 zł za każdy pakiet odsłon
  Powyżej 1 000 000 Umowa
  Podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT (22%).
 6. W rozliczeniu za pierwszy miesiąc odpłatnego korzystania z produktu Xeuron DS będzie uwzględniona wniesiona minimalna płatność w wysokości 39,90 zł. Jeśli należność wyliczona według cennika na podstawie faktycznie zrealizowanych odsłon będzie mniejsza lub równa tej kwocie, wtedy Usługodawca nie będzie żądał żadnej dodatkowej opłaty. W przeciwnym wypadku należność na wystawionej fakturze będzie pomniejszona o tą kwotę.
VIII. Przepisy końcowe
 1. Prawo własności oraz prawa autorskie dotyczące Systemu Inteuron stanowią wyłączną własność Usługodawcy i żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie mogą spowodować przeniesienia tych praw na Usługobiorcę.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
*